Karácsonyi hírlevél ajándéksorsolás

A Hegedüs Tibor Imre E.V. (4700 Mátészalka Alkotmány út 23. 4.Em. 14.A.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

részvételi feltételei

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Nyereményjátékra vonatkozó főbb információk

1.1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. december 13. napján a hírlevél kiküldésétől 2021. december 19. napján 23 óra 59 percig tart. A 2021. december 19. napja után érkező jelentkezéseket a Szervezőnek nem áll módjában érvényes jelentkezésként elfogadnia.

1.2. A Nyereményjáték szervezőjének adatai

Cím : 4700 Mátészalka Alkotmány út 23. 4.Em. 14.A.

E-mail cím : szerszambolt73@gmail.com

Telefonszám: +36 20 558 – 7488

1.3. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre

A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt.

2. Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból kizárható:
– aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
– aki visszaélésszerűen alkalmazza a jelen szabályzatban foglaltakat;
– aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói.

Szervező jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy az adott játékos-magatartás szabályellenesen hátrányos-e a többi játékosra nézve, és amennyiben ezt beigazoltnak látja, úgy indoklás nélkül jogosult kizárni az érintett játékos minden kódját a játékból.

3. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama

(2021. december 13. napján a hírlevél kiküldéstől 2021. december 19. napján 23 óra 59 percig) alatt a https://joszerszambolt.hu oldalra 2021. december 12. 23:59-ig a Jószerszámbolt levelező listájára feliratkozottaknak kiküldött levélben lévő linken megadja a nevét és azt az email címét, amellyel feliratkozott a Jószerszámbolt levelezőlistájára és ahová a Jószerszámbolt által küldött nyereményjáték hírlevél érkezett.

Amennyiben a Játékos az adott időszak alatt legalább a hírlevélben lévő linken megadja a nevét és a feliratkozott email címét, akkor részt vehet a játék sorsolásán.page3image363192544 page3image363192736page3image363204896

2.2. A nyeremények

A Nyereményjáték során a Játékosok között kisorsolásra kerül az alábbi nyeremény:

Hecht 3400 Búvárszivattyú Merülő Szivattyú Szennyvíz Szivattyú 400W
https://joszerszambolt.hu/uzlet/kert-haz-es-szabadido/kerti-gepek/szivattyuk-hazivizmuvek/hecht-3400-buvarszivattyu-merulo-szivattyu-szennyvizszivattyu-400w-3/

3. A nyertes kiválasztása

A Játékosok által a Nyereményjáték teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázatot beküldött személyek közül a 2021.december 20-án  véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki.

A Szervező a sorsolás eredményéről a nyertest e-mailben értesít a kitöltés során az általuk megadott e-mail címen.

A Szervező maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel e-mailben. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol a Nyereményjáték lezárulását követő 2 hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.

Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy valós e-mail címet adjanak meg és betartsák a nyereményjáték szabályzatát. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a nyertes anyereményét nem veszi át, az Szervező tulajdonában marad.

4. Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, repülőtérre utazás költsége stb.) a nyerteseket terhelik.

5. Egyéb rendelkezések

A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről e-mailben tájékoztatják a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot a https://joszerszambolt.hu/karacsonyi-hirlevel-ajandeksorsolas oldalon teszi közé.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a Játékosoknak e-mailben.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2021.12.12.